Tässä olen, lähetä minut!

Suomen Adventtikirkko, tietosuojaseloste/leirit ja tapahtumat

 

Laatimispäivä 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Adventtikirkko

0142228-0

 

LaNut.fi

Postiosoite: PL 94, 33101 TAMPERE

Käyntiosoite: Ketarantie 4 E, 33680 TAMPERE

 

(  03 361 1111 (vaihde)

*  lanut@adventtikirkko.fi  (LaNut.fi)

*  helena.maentaka@adventtikirkko.fi

*  juha.tukiainen@adventtikirkko.fi(Kallioniemi)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Helena Mäentaka

(  03 361 1227

*  helena.maentaka@adventtikirkko.fi

3. Rekisterin nimi

Leirit ja tapahtumat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen, myyntiin ja toimittamiseen sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten poikkeamatilanteiden, reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. 

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, suoramarkkinointiin ja etämyyntiin.

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin. 

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut henkilötiedot jotka voivat sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Huoltajan nimi
 • Huoltajan osoite
 • Huoltajan puhelinnumero
 • Huoltajan sähköpostiosoite
 • Tietoja leiriläisestä
  • Lupa antaa lääkettä
  • Lupa kuljettaa autossa
  • Uimataito
  • Aikaisempi leiriosallistuminen
  • Lippukunta
 • Allergiat
 • Sairaudet ja lääkitys
 • Muita tietoja
  • Henkilön/huoltajan itse ilmoittamat vapaaehtoiset tiedot leiriläisestä
 • Kuvaus- ja julkaisulupa
 • Leirilupa
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään/huoltajalta perustuen rekisteröidyn/huoltajan omaan ilmoitukseen puhelimitse, Internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisteröidyn/huoltajan luovuttamia tietoja käytetään vain tarkoituksenmukaisesti niiden henkilöiden toimesta joille tietojen käyttöön saattaminen on pakollista leirin/tapahtuman järjestämiseksi. Kyseisiä henkilöitä voivat olla:

 • Leirin/tapahtuman johtaja
 • LaNut sihteeri
 • Tapahtuman/leirin toimistotyöntekijä/sihteeri
 • Tapahtuman/leirin keittiöhenkilökunta
 • Tapahtuma/leiriohjaajat
 • Ensiapuvastaava
 • Lastenhoitajat
8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovuttamista EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Ei tietojen luovuttamista kolmansille osapuolille.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Käytössä on digitaalinen, suojattu tietokanta pilvipalvelimessa, josta on varmuuskopiot.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu digitaalisesti salasanasuojatuilla tietokoneilla.

Tapahtuman/leirin aikana manuaalisena olevat henkilötiedot säilytetään vain kohdassa 7 mainittujen henkilöiden saatavilla. Manuaalinen aineisto säilytetään lukolla suojatussa tilassa. Manuaalinen aineisto hävitetään, lukuun ottamatta leiri- ja kuvalupaa, kun aineistoa ei enää tarvita manuaalisena, viimeistään tapahtuman/leirin päättyessä.

11. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan tehdä toimittamalla kirjallinen pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 
 • henkilötiedot on poistettava Euroopan Unionin oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
13. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos 

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
14. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.